ALGEMENE VOORWAARDEN – BOOSTPACK STARTERS

(15 september 2020 – AR1)

1. Algemeen

1.1.  Het voordelenpakket Boostpack wordt aangeboden door KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080

Brussel, BTW BE 0462.920.226, RPR Brussel, hierna KBC (Bank) genoemd.

1.2.  Het Boostpack is een voordelenpakket voorbehouden voor ondernemers die een zakelijke rekening bij KBC Bank hebben of er een openen en op voorwaarde dat hun ondernemingsnummer niet ouder is dan 12 maanden op het ogenblik dat het gewenste voordeel uit het Boostpack wordt aangevraagd. De termijn van 12 maanden wordt bepaald op basis van het ondernemingsnummer van de rekeninghouder en de

oprichtingsdatum zoals vermeld in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

1.3.  De promotievoorwaarden gelden enkel voor nieuw aangevraagde producten uit het Boostpack. De voordelen worden niet retroactief toegekend op contracten die zijn gesloten vóór 15 september 2020 en op contracten afgesloten na 31 maart 2021 en zijn niet cumuleerbaar met andere promoties op hetzelfde product en/of van dezelfde leverancier. Om de promotievoorwaarden te kunnen genieten, moet de ondernemer bij

zijn aanvraag (bij KBC of de externe leverancier) verwijzen naar het Boostpack.

1.4.  De producten en voordelen in het Boostpack kunnen individueel en gespreid in de tijd worden afgenomen, zolang de ondernemer aan de huidige algemene voorwaarden voldoet. De looptijd van het toegekende voordeeltarief op een specifiek product vangt

aan vanaf de start van de desbetreffende overeenkomst.

1.5.  Het promotieaanbod Boostpack start op 15 september 2020 en loopt tot en met 31 maart

2021. Tijdens deze periode kunnen de voordelen binnen het Boostpack-promotieaanbod wijzigen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden door een aanpassing van deze Algemene Voorwaarden. Het Boostpack-voordeel dat tijdens deze periode een aanvang heeft genomen, zal doorlopen volgens de duur bepaald per leverancier en per voordeel onder punt 2.

1.6.  Door gebruik te maken van de Boostpack-voordelen verklaart de ondernemer deze voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen.

1.7.  De ondernemer kan KBC in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag aansprakelijk stellen voor een geleden nadeel dat of schade van welke aard ook die voortvloeit uit het aanschaffen of gebruikmaken van de diensten, voordelen en producten vermeld onder punt 2, behoudens voor schade die een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van KBC.

1.8.  Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dat geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. Indien nodig wordt voorzien in een geldige, inhoudelijk vergelijkbare vervangende bepaling.

1.9.  In geval van misbruiken, misleiding, bedrog (bijvoorbeeld gebruikmaken van ongeldige of vervalste gegevens) of inbreuk op deze voorwaarden, heeft KBC het recht om de voordelen terug te vorderen zonder dat de klant enige aanspraak kan doen gelden jegens KBC. Tegen de in dit punt genomen beslissingen van KBC is geen beroep mogelijk.

1.10.  Op dit Boostpack-aanbod is het Belgische recht van toepassing. Bij betwisting zijn de Belgische rechtbanken bevoegd.

2. Boostpack-voordelen

2.1. KBC Verzekeringen geeft starters toegang tot een online opleidingspakket bij afname van

één verzekeringsproduct voor zakelijke doeleinden. Als hij aan alle voorwaarden voldoet, kan de starter toegang tot het opleidingspakket aanvragen via www.kbc.be/ondernemen/boostpack. Op die webpagina vindt hij ook alle informatie over het opleidingspakket.

2.2.  Payconiq biedt starters een vrijstelling van de transactiekosten (0,06 euro per betaling via Payconiq in een fysieke winkel; 0,20 euro per betaling via Payconiq in een online winkel; prijzen exclusief btw; standaardtarieven zijn indicatief en onder voorbehoud van wijziging door de leverancier) gedurende de eerste drie maanden vanaf het sluiten van een nieuw Payconiq-contract, op voorwaarde dat Payconiq wordt aangevraagd via KBC. Payconiq beoordeelt of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is en doet het nodige om het voordeel toe te kennen. Na de periode van drie maanden vervalt dit voordeel en moeten de transactiekosten worden betaald tegen het dan geldende tarief.

2.3.  Worldline biedt starters een vrijstelling van de huurkosten voor een betaalterminal (normale maandelijkse huur afhankelijk van de formule en het type terminal tussen 26 euro en 48 euro exclusief btw; standaardtarieven zijn indicatief en onder voorbehoud van wijziging door de leverancier) gedurende de eerste 12 maanden vanaf het sluiten van een nieuw betaalterminalcontract, op voorwaarde dat de betaalterminal wordt aangevraagd via KBC. Worldline beoordeelt of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is en doet het nodige om het voordeel toe te kennen. Andere kostencomponenten eigen aan het gebruik van een betaalterminal, zoals de transactiekosten per betaling, worden van bij de aanvang

van het contract onverminderd toegepast. Na de periode van 12 maanden vervalt dit

voordeel en moeten de huurkosten worden betaald tegen het dan geldende tarief.

2.4.  Billit biedt starters een vrijstelling van de abonnementskosten voor de Startersmodule van Billit (25 facturen per maand – normaal 7,5 euro/maand exclusief btw; standaardtarieven en voorwaarden zijn indicatief en onder voorbehoud van wijziging door de leverancier) gedurende de eerste 12 maanden vanaf het sluiten van een nieuw Billit- contract, op voorwaarde dat het Billit-abonnement via KBC Touch wordt aangevraagd. Billit beoordeelt of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is en doet het nodige om het voordeel toe te kennen. Na de periode van 12 maanden vervalt dit voordeel en moeten de abonnementskosten voor de Startersmodule worden betaald tegen het dan geldende tarief. Als een klant in de loop van het eerste jaar overstapt naar de module Premium 1 of

hoger, vervalt het voordeel en zal Billit het bijhorende tarief onverminderd factureren.

2.5.  Joyn rekent starters gedurende het eerste jaar na het sluiten van een nieuw Joyn-contract een verlaagd tarief van 20 euro/maand aan (in plaats van 51 euro/maand exclusief btw; standaardtarief is indicatief en onder voorbehoud van wijziging door de leverancier), op voorwaarde dat het Joyn-contract via KBC wordt gesloten. Joyn beoordeelt of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is en start het contract op aan de juiste voorwaarden op basis van klantgegevens die KBC aan Joyn bezorgt. Na het eerste jaar vervalt het

voordeel en moet de dan geldende jaarprijs worden betaald.

2.6.  VAB biedt starters op het contract voor een VAB-Tankkaart een eenmalige cashback van

10 euro op de contractbijdrage van 25 euro/jaar exclusief btw. De cashback zal worden uitgekeerd op voorwaarde dat de VAB-Tankkaart via KBC werd aangevraagd. KBC beoordeelt of aan de toekenningsvoorwaarden voldaan is. De cashback gebeurt onder de vorm van een creditnota die wordt toegestuurd in de maand volgend op de maand van activatie van de VAB-Tankkaart.

2.7.  VAB kent starters op het contract VAB-Pechbijstand met vervangwagen een korting van 25% toe op het standaardtarief van 245,34 euro/jaar exclusief btw en verzekeringsbelasting (standaardtarief is indicatief en onder voorbehoud van wijziging door de leverancier) voor een bijstandscontract van 12 maanden. Bij interesse in dit aanbod contacteert de starter VAB rechtstreeks, waarop VAB nakijkt of aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan. Bij de start van het contract factureert VAB onmiddellijk de verlaagde prijs van 181,70 euro/jaar exclusief btw en verzekeringsbelasting. Na een jaar vervalt het voordeel en moet in geval van verlenging de dan geldende jaarprijs worden betaald.

2.8. Acerta regelt de verplichte inschrijving van het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), de activatie van het btw-nummer en de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds tegen het verlaagde tarief van 89,50 euro (in plaats van 144,50 euro exclusief btw; standaardtarief is indicatief en onder voorbehoud van wijziging door de leverancier), op voorwaarde dat de starter zich aansluit bij Acerta Sociaal Verzekeringsfonds voor zijn/haar sociaal statuut als zelfstandige en sociale bijdragen. Bij interesse in dit aanbod contacteert de starter Acerta rechtstreeks, dat nakijkt of aan de toelatingsvoorwaarden is voldaan.